Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk

Wij hechten groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken jouw persoonsgegevens met de nodige zorg. De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden verwerkt door Inagro vzw, Vives, Thomas More, KU Leuven, Fontys, HAS en NGN. Deze instellingen zijn dus verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. We werken hierbij volgens de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016. 

Bovengenoemde instellingen zijn partners binnen het project Entomospeed, dat gefinancierd wordt met het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland. Meer info over het project kan bekomen worden bij: lien.deleu@inagro.be

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens zoals naam, voornaam, bedrijfsnaam en e-mailadres.
 • Elektronische identificatiegegevens zoals IP-adressen, cookies geluidsopnames, foto- en beeldmateriaal.

Deze gegevens komen bij ons terecht:

 • Omdat je ze zelf aan ons hebt bezorgd.
 • Omdat we ze verzamelen als je onze sites gebruikt.
 • Omdat we ze hebben ontvangen via andere bronnen (andere overheden of partners).

Wij verwerken ook persoonsgegevens voor statistisch onderzoek, maar deze gegevens zijn gepseudonimiseerd. Dat wil zeggen dat we deze gegevens niet kunnen herleiden tot individuen of personen. Aan de hand van deze gegevens kunnen we jou dus niet meer identificeren.

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ofwel:

 • jouw toestemming
 • een contract dat we onderling afsluiten
 • een wettelijke verplichting waaraan we moeten voldoen
 • een taak die we als overheid of kennisinstelling moeten uitvoeren in het kader van algemeen belang of openbaar gezag.

Met de verwerking van persoonsgegevens proberen we verschillende doelstellingen te realiseren:

Evenementen:
De projectpartners organiseren evenementen zoals rondleidingen, studiedagen, demonstraties en beurzen. Om deze evenementen te kunnen organiseren hebben we jouw gegevens nodig. Wij gebruiken jouw bedrijfs- en persoonsgegevens dus ook om je uit te nodigen voor deze activiteiten, meestal via jouw e-mailadres maar mogelijks ook schriftelijk. Je kan je hiertegen steeds kosteloos verzetten (zie verder).

Na afloop van een evenement gebruiken we jouw gegevens soms ook voor het bezorgen van documentatie, beeldverslag, tevredenheidsenquêtes….

Online communicatie:
Via digitale mailings brengen de projectpartners jou op de hoogte van nieuws over en activiteiten in het kader van hun werking. Je kan je hiertegen steeds kosteloos verzetten (zie verder).

Foto- en beeldmateriaal:
Bij verschillende gelegenheden maken de projectpartners foto's en films. Hun medewerkers doen dit zelf, of maken gebruik van professionele fotografen. Deze foto's en films gebruiken wij voor promotionele doeleinden, dus om het project Entomospeed meer bekend te maken. Je kan je hiertegen steeds kosteloos verzetten (zie verder).

Functionaliteit van onze website:
Wij willen dat onze website goed werkt en dat je snel jouw informatie kan terugvinden. Daarom verzamelen we gegevens van bezoekers aan de hand van Google Analytics. Deze gegevens worden niet individueel verzameld maar we aggregeren deze gegevens in algemene rapporten.
We willen ook dat jouw bezoek aan onze website optimaal verloopt. Daarom werken we met cookies. Je kan via de instellingen van je browser verhinderen dat cookies worden gebruikt of dat je bepaalde waarschuwingen krijgt bij het installeren of verwijderen van cookies. Let op: als je geen cookies toelaat kan het zijn dat onze site niet optimaal werkt.

Hoe verwerken we jouw persoonsgegevens?

De projectpartners hebben een gezamenlijke verwerkersovereenkomst ondertekend. Hierin zijn alle afspraken rond de verwerking van jouw gegevens beschreven. Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van jouw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan voor die medewerkers die jouw gegevens nodig hebben om hun job uit te oefenen. Deze medewerkers zijn verplicht om discreet om te gaan met de gegevens en leven alle technische voorschriften na om de gegevens veilig te verwerken.

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om onze dienstverlening te kunnen aanbieden, omdat we er een belang bij hebben of om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Geven we jouw persoonsgegevens door aan derden?

Wij zullen nooit jouw gegevens meedelen aan derden, tenzij in volgende gevallen:

 • het is noodzakelijk voor het bereiken van de eerder vermelde doelstellingen (zie "Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?")
 • je geeft ons hiervoor schriftelijke toestemming
 • we zijn wettelijke verplicht om dit te doen
 • ze worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek. 

Andere overheidsinstanties:
Inagro vzw, Vives, Thomas More, KU Leuven, Fontys, HAS en NGN  zijn Vlaamse en Nederlandse partners die betrokken zijn bij het Interreg-project Entomospeed. Zij zijn vaak nog betrokken bij andere projecten die voor de insectensector relevant zijn. Bij de realisatie van deze projecten is het vaak nodig om persoonsgegevens mee te delen aan de projectpartners. Aangezien zij ook behoren tot de EU, passen zij ook de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 toe.

Foto en beeldmateriaal:
Foto's en films worden via de mediadatabank van de projectpartners verwerkt. De medewerkers van de projectpartners hebben toegang tot deze mediadatabank en kunnen het materiaal gebruiken in het kader van hun opdrachten. Dit betekent ook dat zij dit materiaal kunnen publiceren via www.insectinfo.be, www.insectinfo.nl en hun eigen websites, sociale media en drukwerk. Daarnaast kan foto- en beeldmateriaal worden verstrekt aan andere lokale besturen en partners, maar dat gebeurt onder strikte voorwaarden en enkel voor doeleinden die aansluiten bij de missie van de projectpartners.

Hosting en dienstenleveranciers:
Om jouw gegevens te verwerken gebruik we een aantal toepassingen of programma's. Een aantal van deze toepassingen staan bij externe dienstenleveranciers die hierin gespecialiseerd zijn. Sommige van die leveranciers hebben de toepassing ook ontwikkeld en doen voor ons het beheer van de toepassing. Zij treden dus op als verwerker in opdracht van Inagro vzw, Vives, Thomas More, KU Leuven, Fontys, HAS of NGN. Met deze leveranciers hebben de projectpartners de noodzakelijke verwerkersovereenkomsten afgesloten. Dat wil zeggen dat zij eveneens zorgvuldig en correct omgaan met jouw persoonsgegevens en dat wij dit controleren.

Wat zijn jouw rechten en hoe kan je die uitoefenen?

Als betrokkene heb je bepaalde rechten en als projectpartner, willen we ervoor zorgen dat je deze eenvoudig kan uitoefenen. Je moet er wel rekening mee houden dat niet al deze rechten zomaar kunnen worden ingeroepen. In die zin zijn in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 uitzonderingen voorzien. Een weigering van onze kant zullen we altijd motiveren.

Voor bepaalde verwerkingen heb je als betrokkene steeds het recht om kosteloos jouw toestemming in te trekken. Dit is het geval bij de digitale mailings zoals uitnodigingen voor evenementen, waar je via een link kan uitschrijven.

Voor foto- en beeldmateriaal kan je op het moment zelf de organisator of de fotograaf aanspreken en kenbaar maken dat je niet wil gefilmd of gefotografeerd worden. Wanneer een foto of film wordt gepubliceerd waarop je herkenbaar in beeld komt en je wil deze publicatie ongedaan maken, dan volstaat het om jouw vraag per e-mail te richten aan privacy@inagro.be. Vergeet niet te vermelden over welke foto of film het gaat en waar je die gezien hebt. Het kan zijn dat we hiervoor bijkomende informatie opvragen om na te gaan of jouw vraag rechtmatig is.

Als het niet gaat over nieuwsbrieven, uitnodigingen of foto- en beeldmateriaal maar over andere verwerkingsactiviteiten waarbij jouw persoonsgegevens gebruikt worden, dan kan je over verschillende manieren je rechten uitoefenen:

INZAGE? Voor inzage in jouw gegevens:

 • Per brief: stuur je vraag per brief naar: GDPR- verantwoordelijke Inagro vzw, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem.
 • Per e-mail: stuur je vraag naar privacy@inagro.be.

CORRECTIE, AANVULLING EN ANDERE VRAGEN? Voor alle andere vragen, in het bijzonder de correctie van foute gegevens over aanvulling van onvolledige gegevens:

Per brief: stuur je vraag per brief naar

GDPR- verantwoordelijke Inagro vzw, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem.

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.

UITSCHRIJVEN VOOR ONLINE COMMUNICATIE?

Uitschrijven doe je door op de daartoe voorziene link te klikken in de mailing zelf.

UITSCHRIJVEN VOOR BERICHTEN OVER EVENEMENTEN EN UITNODIGINGEN?

Wil je geen enkele uitnodiging voor evenementen meer ontvangen? Schrijf je dan uit via lien.deleu@inagro.be.

Waar kan je terecht als je niet tevreden bent met de manier waarop we omgaan met jouw gegevens?

We doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens correct te behandelen. Ben je toch niet tevreden met onze werkwijze, neem dan in de eerste plaats contact op met de GDPR-verantwoordelijke van Inagro. De contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Ben je daarna nog steeds niet tevreden over onze werkwijze of heb je klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan neem je best contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

tel: +32 (0)2 274 48 78
e-mail: contact@apd-gba.be

Vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Bel ons
tel: +32 (0)51 27 33 62

Stuur een mail
privacy@inagro.be